Vienos bedion?s istorija

Maas mogus

tai jau kelet? m?nesi? kaip Mindaugas Ivanauskas nubaustas bauda u neteis?t? sniegin?s makakos laikym?. Valdininkai i Aplinkos Ministerijos gali diaugtis. tai yra viena vieta Lietuvoje kur aplinkos ministerijos ruoiami ?statymai veikia – tai yra Salantai. Mindaugas tur?jo sumok?ti 300 lit? baud? ir j? sumok?jo. Tiksliau, ?ia solidarizavosi Salant? gimnazijos mokiniai ir mokytojai, kurie ir surinko vis? baudai skirt? sum?. Kad baudos neb?t? maa, tai dar teko ir perleisti bedion? ?kiui, kuris turi teis? auginti tokius gyv?nus. Kadangi Lietuvoje laisvos vietos vienintel?je vietoje kur tokius gyv?nus galima auginti neatsirado, tai teko igabenti gyv?n? ? Latvij? ? ten esant? privat? „Minizoo“ sod?. Latvijos ?statym? baz? ?rod?, kad ?statymai daromi ne tam, kad gerai atrodyt? ant popieriaus, bet kad veikt? kaip ?statymai skirti mon?ms.

Pridedame kelet? nuotrauk? su kiek li?dnokomis paskutin?mis bedion?l?s akimirkomis Salantuose ir norime pad?koti visiems tiems, kurie prisid?jo prie ios iniciatyvos.

 

 

A?i? visiems, kurie prisid?jo prie Kiemo pauk?iai forumo dalyvi? organizuotos elektronini? laik? siuntimo akcijos. Mes esame ?sitikin?, kad J?s? laik? iniciatyva suk?l? nerami? min?i? ne vienam u tai atsakingam asmeniui, bet reikia pripainti, kad sl?ptis kr?muose kol viskas praeis ie mon?s tikrai moka.

Su bedion?l?s ivaiavimu ir ia pad?kos inute norisi pad?ti tak? ioje istorijoje, kad ir su tokiu nemaloniu rezultatu. Nors ir nieko konkretaus nepasiek?m, bet nenura?m sav?s iki apatikos pilkos mas?s ? kuri? kojas gali valytis kas tik netingi. i istorija pla?iau ir atviriau m?stan?iam valdininkui turi pailiustruoti kas yra blogas ?statymas ir kas yra tragikas valdininko ?statymo supratimas. Norisi tik?ti, kad tai ingsnis ? kak? protingesnio ir efektyvesnio, bet turb?t labiau norisi nei tikisi. Visi tie, kurie i?r?jo savotikai ? ?statym? ? j? taip tebei?ri ir toliau. Niekas nebuvo padaryta, kad institucijos atkurt? bent jau iok? tok? pasitik?jim? savimi, nepaisant keli? pseudo veiklos atvej?, kurie skirti nekritikai urnalistosteb?tojo akiai. Kitaip tariant: uo loja, o karavanas eina.

Dar syki D?kui visiems u pagalb? ir palaikym?. Gera inoti, kad ne viskas Mindaugo Ivanausko sodyboje yra daroma tik vieno mogaus darbu.


 

„Respublika“

Skaitykite apie bedion?s dram? „Respublika“ internetin?je svetain?je.

„Grynas“

Isamus „Grynas.lt“ straipsnis apie Mindaugo bedion?l? ir bendr? pad?t? Lietuvoje.

O dabar ir „LNK“

ini? laidoje apie Mindaug? reportaas prasideda nuo 13.30 mintut?s.

„Grynas“

Trumpas „Grynas.lt“ straipsnis apie ?statym? draudiant? auginti tam tikras gyv?n? grupes neturint zoo sodo statuso. Straipsnyje usimenama, kad Mindaugas nubaustas u io ?statymo nuostat? nesilaikym?.

„Lrytas.lt“

Toks pat straipsnis kaip ir publikuotas „Grynas.lt“.

„?kioklubas.lt“

Toks pat straipsnis kaip ir publikuotas „Grynas.lt“, tik su nuorodomis ? konkret? ?statym?.


 

Iniciatyva

 

Viena i teigiamiausi? ios bedion?l?s istorijos pusi? tai, kad Mindaugas dar syk? ?sitikino, kad is keliamas triukmas n?ra Don Kichoto kova su v?jo mal?nais. Labai maloniai nustebino tiek pa?stami, tiek ir visikai iki iol neinomi mon?s, kurie skambina ir palaiko moralikai bei labai konkre?iomis iniciatyvomis. I anksto d?kojame visiems, kurie prisideda ir palaiko Mindaugo tiksl? siekti, kad sistema b?t? truput? teisingesn? .

tai viena i toki? inciatyv?, sugalvota pauk?i? augintoj? forumo (Kiemo pauk?iai) nari? grup?s. Pateikiame inciatyvos tekst? ir jeigu j?s palaikote ias id?jas ir turite atliekam? minut? b?t? grau jeigu j? palaikytum?te. Svarbu, kad ir auk?iausiuose valstyb?s valdymo sluoksniuose pareig?nai inot?, kad tai nesibaigia keliais straipsniais ir dar svarbiau, kad tai n?ra vieno mogaus nuomon?.

Pateikiame Jums iniciatyvos tekst?:

Ar prie ?statymus visi lyg?s?

mogaus teis?s gali b?ti suprantamos kaip asmens laisv?s visuomen?je ir galimyb?s jas realizuoti. mogaus teises reglamentuoja teis? ir kitos socialin?s normos. Vienas pagrindini? mogaus teisi? bruo? j? visuotinumas, universalumas, nedalumas, jos yra viena kit? s?lygojan?ios, remiasi moni? lygyb?s prie ?statymus, lygiateisikumo ir kitais principais. mogaus teis?s pripa?stamos visiems asmenims nepriklausomai nuo j? individuali? savybi?. Taip yra suformuota mogaus teisi? samprata. Ta?iau ar taip yra realyb?je?

Nors ir kaip b?t? apmaudu, ta?iau, pasirodo, mon?s skirstomi ? lygius ir lygesnius. Vienus mones ?statymai pastato ? viet?, o kitus ?statymai neaikiomis aplinkyb?mis aplenkia. Kretingos rajone, Salant? kaime 2010metais lapkri?io m?nes? priglausta bedion? – Japonin? makaka, ukliuvo teis?saugai. Buvo priimtas nutarimas, jog sodybos eimininkas, gyvenantis i ne?galumo paalpos ir menko atlyginimo, turi susimok?ti 300 lit? baud? ir liepta japonin? makak? neatlygintinai perduoti. Tai tur?t? b?ti padaryta iki i? met? kovo 10 d. Kitas galimas ingsnis ioje situacijoje yra primato umigdymas. Ta?iau negalime to leisti, kadangi gyv?nas yra jaunas ir sveikas . Praome, kad b?t? paliktas gyvas, ir, pagal galimybes, Salantuose, kur jam gali b?ti sudarytos reikalingos
s?lygos.

Lietuvoje apstu zoo sodyb?, kuriose gyvena nelegaliai apgyvendinti laukiniai gyv?nai, kurie yra ?statymu udrausti laikyti privatiems asmenims.

Tod?l klausiame, kod?l vieniems, kaip raoma straipsnyje (http://www.respublika.lt/lt/?naujienos/lietuva/?kitos_lietuvos_zinios/?bezdzione_tapo_baisesne_uz_liut?a)
galima, o kitiems, kaip Ivanauskui, ne?

Kas neabejingas iai istorijai kvie?iame nukopijuoti i teksta ir si?sti j? nurodytais adresais, tik rimtai, ne anonimikai, pasiraant po tekstu- Pagarbiai, XXXX XXXX
Tekst? aiku galima parayti ir pa?iam, ta?iau reik?t? remtis straipsniu.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija:

Ministras: Gediminas Kazlauskas – g.kazlauskas@am.lt

Viceministras: Aleksandras Spruogis – a.spruogis@am.lt

Viceministras: Stanislovas ri?b?nas – s.sriubenas@am.lt

Ministerijos kancleris: Robertas Klovas – r.klovas@am.lt


M?s? nuomon?(visos nuorodos veikia)

 

Praeita savait? buvo tikrai ?tempta ir kakokia prasme keistoka, bet kartu ir reikalinga ne tik Mindaugui, bet ir visai sistemai su kuria i zoologijos sodyba susiduria.

Ar tai n?ra tik dar viena Robino Hudo istorija, kai auktesniais tikslais bandoma pasl?pt? fakt?, kad ?statymas yra lauomas, o visa i iniasklaida skirta tik tam, kad gal?tume pasiekt savo tiksl? ir apjuodinti vien? kit? valdinink?. Manau, kad daug kam gali kilti toki? min?i? ir manau, kad pats laikas iokiam tokiam komentarui ir i m?s? pus?s.

Ilgoku tekstu bandysiu isakyti kokios mintys man kilo perskai?ius „Respublikos“ ir „Delfi“ straipsnius.

Apie biurokratus ir cinik? logikos tr?kum?.

 

Prad?kime, kad ir nuo Respublikos straipsnyje isakyt? S.Paltanavi?iaus min?i?.:

Jo teigimu, M.Ivanausko priekaitai d?l kit? jo koleg?, laikan?i? li?tus, tigrus, pumas ir kitus laukinius gyv?nus, yra nepagr?sti.
Tik laiko klausimas, kada jie bus ?registruoti kaip zoologijos sodai. iuo metu vyksta registracijos procesas. Jie yra sudar? visas tam reikalingas s?lygas. O Mindaugui iki zoologijos sodo dar labai toli. Jis gyv?nus laiko kieme, – neabejojo sprendimo palikti M.Ivanausk? be japonin?s makakos teisingumu S.Paltanavi?ius.

ioje trumpoje citatoje iskyrus absurd? a nematau nieko kito. Kiekvien? ios penki? sakini? citatos sakin? reikia atskirti ir cituoti atskirai, kad suvoktume kiek (dr?stu pasakyti) melo ir elementaraus nusikalb?jimo buvo parayta.

Prie iskirdamas ir aptardamas kiekvien? sakin? atskirai nor??iau atkreipti d?mes? ? mogaus, kuris pasak? iuos odius status?.

Ponas Salemonas Paltanavi?ius yra Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento biologin?s ?vairov?s skyriaus vyr. Specialistas, bet tai n?ra vienintel?s pareigos: p. S. Paltanavi?ius taippat yra ZOOLOGIJOS SOD? PATIKRINIMO KOMISIJOS pirmininkas. Taigi, si?lau atkreipti d?mes? ? tai kokiais argumentais kalba mogus atsakingas u teisikai tvarking? zoologijos sod? ?vertinim?.

Citata NR. 1.

 

M.Ivanausko priekaitai d?l kit? jo koleg?, laikan?i? li?tus, tigrus, pumas ir kitus laukinius gyv?nus, yra nepagr?sti. Ponas Paltanavi?iau, Jums priminsime ?statymus, kuriuos patys tur?tum?t puikiai inoti:

Neturint zoologijos sodo statuso udrausta auginti ias gyv?n? r?is: visas krokodil?, kloakini? (sterblini?), nepilnadan?i?, kaguan?, bedioni?, viverini?, hienini?, bangini?, siren?, straublini?, tapyrini?, raganosini?, hipopotamini?, irafini?, skujuo?i? r?is, taip pat uninius (iskyrus pilk?j? vilk?, rud?j? lap?, us?rin? un? (mangut?) ir paprast?j? akal?), lokinius (iskyrus rud?j? mek?), didi?j? ir ma?j? pandas, paprast?j? mek?n?, katinius (iskyrus vilpi? (mikin? kat?) ir l??), pilk?j? (karolinin?) vover?. is draudimas netaikomas tais atvejais, kai min?tieji gyv?nai buvo teis?tai ?gyti iki 2009 m. rugs?jo 1 d.

Citata NR. 2.

 

Tik laiko klausimas, kada jie bus ?registruoti kaip zoologijos sodai. ? iuos odius noriu reaguot ne per konkre?ius paaikinimus, nes tai jau per daug absurdika, tod?l iek tiek performuosime S. Paltanavi?iaus mint?.

iuo metu vyksta paeidimas, bet ateityje jo nebebus, nes pasikeis paeid?jo teisinis statusas. Kakaip graudu kai daugelio knyg? autorius, surink?s daugyb? apdovanojim? u savo intelektualin? veikl?, kalba darelinuko lygio argumentais. Jei S. Paltanavi?ius leis, tai mes nor?tume apsiginti jo lygio argumentu.

M. Ivanausko zoologijos sodyba – tik laiko klausimas kada bus ?registruota kaip zoologijos sodas. Deimt met? gal dvideimt, bet tai tik laiko klausimas.

Citata NR.3

 

Jie yra sudar? visas tam reikalingas s?lygas. O Mindaugui iki zoologijos sodo dar labai toli. Jis gyv?nus laiko kieme

Kiekvienas ios citatos sakinys nusipelno atskiro komentaro, bet taupydami J?s? laik? panagrin?sime bendrai. Kaip ir prie tai buvusios citatos taip ir i nat?raliai priver?ia suabejoti komisijos pirmininko sugeb?jimais.

K? reikia odiai ?statymo kalboje:…jie yra sudar? visas tam reikalingas s?lygas?

Pagal zoologijos sod? ?statym?, kad b?t? nustatyta, kad zoologijos sodas atitinka visas s?lygas reikia:

1.Pateikti praym?.

2.Aplinkos apsaugos agent?ra kreipiasi ? Zoologijos sod? patikrinimo komisij?.

3.Komisija per 10 kalendorini? dien? nuo AAA kreipimosi gavimo dienos atlieka vietos, kurioje numatoma ?kurti zoologijos sod?, patikrinim?.

4.AAA per 5 darbo dienas nuo Asmens praymo iduoti Leidim? ir kit? dokument? gavimo dienos ratu kreipiasi ? apskrities, miesto ar rajono valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyb? (, kurios kontroliuojamoje teritorijoje numatoma ?kurti zoologijos sod?, d?l informacijos apie ukre?iam?j? lig? pad?t? toje teritorijoje.

5.Gavusi Komisijos ivad? ir Teritorin?s valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos informacij?, AAA per 5 kalendorines dienas iduoda Leidim? arba priima kit? motyvuot? sprendim? d?l Leidimo ir pateikia motyvuot? atsakym?.

Penki veiksmai, kurie turi b?ti atlikti ir dabar Pono Paltanavi?iaus paklausime keturi? klausim?.

Ar iki 2012 met? sausio 4 dienos ie veiksmai buvo atlikti?

1.Pateiktas bent vienas praymas ?kurti zoologijos sod??

2.Ar Aplinkos apsaugos agent?ra kreip?si ? Zoologijos sod? patikrinimo komisij??

3.Ar komisija atliko vietos/viet? patikrinim? ir ?vertinim??

4.Ar buvo kreiptasi ? miesto ar rajono valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyb? d?l informacijos apie ukre?iam?j? lig? pad?t? toje teritorijoje?

5. ? penkt? s?lyg? p. Paltanavi?ius jau atsak?: kolkas niekam AAA neidav? leidimo ?kurti zoologijos sod?.

Kiek mums inoma bent iki sausio 4 dienos toki? veiksm? nebuvo atlikta, bet p. Paltanavi?ius jau ino, kad Jie yra sudar? visas tam reikalingas s?lygas. Neakivaizdus ?rodymas, kad procesas bent d?l Mini zoo dar net neprasid?jo, nuskamb?jo i paties Mini zoo direktoriaus, E. Legecko l?p?:…O zoologijos sodo statuso irgi nereikia mums liepia tapti tuo zoologijos sodu. I odi? galime suprasti, kad n?ra net paraytas praymas zoologijos sodui ?kurti, bet S. Paltanavi?ius kartu su komisija yra nustat?s, kad s?lygos jau sudarytos.

Jeigu norite pasidom?ti apie s?lygas, kurios buvo sudarytos „Minizoo“ praeitais metais. Si?lome paskaityti „BornFree“ organizacijos atlikt? tyrim? ir jo ivadas, kurios, velniai tariant, prietarauja p. Paltanavi?iaus nuomonei.

Po tokio argumento lieka tik mamois, kuris nelabai k? kei?ia, bet vis d?lto: O Mindaugui iki zoologijos sodo dar labai toli. Jis gyv?nus laiko kieme. Kyla nat?ralus klausimas i kur Paltanavi?iaus tokios inios? Pas mus tokios komisijos niekada nebuvo ir nieks nenustat?, kad ?kis negali b?ti zoologijos sodas ir kaip valdininkas J?s tur?tum?te inoti, tuo labiau, kad esat komisijos pirmininkas. Teisingumo d?lei galime prisipainti, kad mes tikrai nepretenduojam ? zoologijos sodo status?, bet tokios kalbos nepatikrinus visos informacijos kvepia elementariu neprofesionalumu.

Delfi.lt – nauji klausimai, naujos auksin?s mintys.

 

Toks ?sp?dis, kad Respublikos laikratyje publikuoti straipsniai buvo tik apilimas p. S. Paltanavi?iaus auksini? min?i? triadoje. Pateikiame Jums kelet? citat?:

Citata NR. 1.

 

Tas mogus mane ne taip suprato. Kad saky?iau, jog pirkt? gyv?n?, per Mini zoo – Dieve saugok! Pasakiau, kad vienintel? organizacija tame regione, turinti teis? ?sigyti bediones yra Mini-zoo

?ia viena i t? situacij? kur meluojam mamai nemirks?dami. Mini zoo nors ir vadinasi gamtinink? centru, bet neturi statuso, kuris jam leist? auginti bediones, nes tokius gyv?nus gali auginti tik zoologijos sodai, kuo i organizacija n?ra, o kadangi pokalbis vyko po 2009 met? ?statymo pri?mimo, tai tokie odiai yra viena didel? nes?mon?. S.Paltanavi?ius b?damas komisijos pirmininku arba demonstruoja visik? neiprusim? arba akipl?ikai mums meluoja d?l kakoki? sunkiai paaikinam? prieas?i?.

Citata NR. 2.

 

Klaip?dos Mini Zoo iuo metu neturi zoologijos sodo statuso, taigi, velgiant i formalios ?statym? pus?s, primat? laikyti taip pat negali. Ta?iau turimas bediones ir netgi didi?sias kates i vieoji ?staiga yra ?sigijusi kaip zoologijos sodas, oficialiai ir su dokumentais, tod?l aplinkos apsaugos pareig?nai Mini zoo vadovui joki? priekait? neturi

Nors ?ia ir tiesiogiai necituojamas S. Paltanavi?ius, bet verta d?mesio id?ja ir ?domu kas j? isak?? Ji tikrai labai, labai ?domi- juridinis asmuo perka gyv?n? kaip zoologijos sodas neb?damas juo. I tikro nor?tume gauti paaikinim? ito teisinio perliuko, nes kad ir kaip lauome galv?, mes niekaip to negalime suprasti, o jei prakalbome apie dokumentus, tai turime pasakyt, kad ir Mindaugas Ivanauskas turi oficialius dokumentus, kurie jam leidia ? gyv?n? atsiveti. Be to Aplinkos apsaugos pereig?nams ir Paltanavi?iui nor??iau primint kokioje situacijoje Mini zoo jo paties buvo ?vardyta kaip ne zoologijos sodas 2011 birelio 9 dien? Grynas.lt pasirodiusiame straipsnyje.

Born Free atstovas keliavo po Lietuv? ir lank?si Gr?to parke, Lietuvos jaun?j? gamtinink? centre ir Klaip?doje esan?iame gamtinink? centre Mini Zoo. ie parkai nesiekia zoologijos sod? statuso, tad j? negalime priskirti prie zoologijos sod?. O b?tent jie ir buvo priskirti prie zoologijos sod?. Tod?l vertinti pagal ias s?lygas, mes galime tik du Lietuvoje veikian?ius zoologijos sodus, pabr?? S. Paltanavi?ius. bei mogus gali tur?ti puikiausi? gyv?n? kolekcijos rinkin?, ta?iau jis nenori tokio statuso. Tai savanorikas veiksmas. Leidimus iduoda m?s? sistema, kai ?sitikina, kad institucijos atitinka zoologijos sodams steigti keliamus reikalavimus, teig? S. Paltanavi?ius.

?domu kod?l valdininkai mato problem? kai tarptautin? organizacija zoologin? kolekcij? prilygina zoologijos sodui, o kai tai pa?iai priva?iai kolekcijai gresia baudos ir konfiskacijos, tai valdininkai staiga pradeda matyti zoosodo poymius? Beje, pats Born Free ir valdinink? laikysena ataskaitos atvilgiu kelia nemaiau klaustuk?, bet ?ia jau kita ne k? trumpesn? tema.

Citata NR. 3

 

S. Paltanavi?ius pripaino, jog jei mogus nedidel? augintin? laikyt? namuose ir jo neafiuot?, grei?iausiai nepatekt? ? aplinkosauginink? akirat? ir jie apie tok? nelegal? nesuinot?. Ta?iau toki? gyv?n?, kaip tigrai ar li?tai, tyliai laikyti nepavykt?. Slaptai auginami tigrai Lietuvoje? Taip gali kalb?ti tik mogus, nepa?stantis m?s? inspekcij? pareig?n?, kasmet tikrinan?i? visus augintojus ir priva?ias kolekcijas. Be to – dar yra kaimynai, kas nors tikrai pranet?,- teig? S.Paltanavi?ius.

Mes tikrai nesakome, kad gyv?nai slepiami, mes sakome, kad iur?dami ? drambl? J?s jo nematote. Nereikia ?ia kaimyn?, reikia tik internete panaryti ir viskas kaip ant delno, bet d?l vieno is valdininkas buvo teisus. Mes tikrai nepa?stame valdinink?, nes nesitik?jome, kad tiek daug diletant? j? tarpe, o jei tikrino kasmet gyv?n? augintojus ir nemat? esam? paeidim?, tai net sunku kak? ir pridurti.

Citata NR. 4

 

Aplinkos ministerijos Biologin?s ?vairov?s skyriaus vyriausiasis specialistas Selemonas Paltanavi?ius pra? savaip neinterpretuoti ?statym?. Yra teisiniai dokumentai ir mes j? negalime kitaip perskaityti. Reikalavimai visiems vienodi.

B?tent, p. Paltanavi?iau: savaip neinterpretuoti ?statym? ir Yra teisiniai dokumentai ir mes j? negalime kitaip perskaityti. Reikalavimai visiems vienodi.. Mes b?tent ito ir siekiame.

?ia tik keli sakiniai, kuriuos p. S. Paltanavi?ius per Respublik? ir portal? „Delfi“ pasak? vieai, bet jie tiesiog ver?ia susim?styti – kas toliau? Negi Lietuvos teisin? sistema yra peremta tokia logika? Jeigu taip, tai – graudu.

Gal?tume prid?ti ir kelet? kiek iraikingesni? epizod?, susijusi? su S. Paltanavi?iumi, bet deja negalime patvirtinti jokiais raytiniais ar informaciniais altiniais, tod?l papras?iausiai nenorime b?ti apkaltinti meitu.

Ar tai tik vieno valdininko problema? Manau, kad ne, bet reikia pripainti, kad is valdininkas tur?jo visas galimybes ukirsti keli? tokiai situacijai. Be Paltanavi?iaus pastang? atsakingos regionin?s strukt?ros prival?jo reaguoti ? susiklos?iusi? situacij?. Kretingos rajone sureagavo, bet ar tai padaryta kitur? iuo metu galime pasakyti, kad to padaryta nebuvo.

Reguliar?s ?ki? patikrinimai turi vykti kas du metus, bet ar jie vyko kitur kur auginami CITES s?rauose esantys gyv?nai? B?t? ?domu suinoti i regionini? gyvosios gamtos agent?r?, o jeigu vyko – kokios ivados buvo padarytos?

Ar apie esam? situacij? inojo gamtos apsaugos departamento vadovai? Tikrai, kad taip. Mindaugas net kalb?jo telefonu su departamento vadovu Laimu?iu Budriu ir aptar? esam? situacij?, maa to, Mindaugas Ivanauskas nor?damas gauti teisin? iaikinim? i Aplinkos ministerijos siunt? paklausim? ? bendr? Aplinkos ministerijos pat?.

Pagal pa?ios Aplinkos ministerijos nuostatas ? tokias uklausas atsakoma per 20 darbo dien?.
Laikas buvo isi?stas dar lapkri?io 22 d. Iki ios dienos atsakymas nebuvo gautas. Gruodio m?nes? band?me isiaikinti ar laikas buvo gautas. Paskambinus bendru ministerijos numeriu, mums nuoirdiai buvo patikinta, kad laikas buvo persi?stas departamento vadovui L. Budriui, taigi departamento vadovai tur?jo inoti esam? situacij?.

Kitaip tariant pasalaugos, kurias Aplinkos Ministerija sakosi teikianti nebuvo suteiktos, o labiau pana?jo ? sien? nuo kurios atsimua visi bandymai konsultuotis ir spr?sti i? problem?. Vienintelis kontaktas su ia strukt?ra, tai sprendimas nubausti Mindaug? 300 lit? bauda.
Raant ? galv? ateina ?kio ministro iniciatyva, kad ?vair?s inspektoriai konsultuot?, o nebaust?. Neinau kaip gerai jiems sekasi ?gyvendinti i? nauj? filosofij?, bet akivaizdu, kad Aplinkos ministerija nemano, kad tai yra gerai. Tai n?ra blogiausia. Blogiausia valdinink? poi?ris, kurie sau leidia atvirai meluoti ir cinikai isisukin?ti. Ir visos ios situacijos b?t? ivengta jeigu:

1.Jeigu ?statymas b?t? ruoiamas atsivelgiant ? CITES teisines rekomendacijas, o ne j? interpretacij?.

2 Jeigu departamento darbuotojai b?t? dirb? elementariausi? jiems priskirt? darb?, tok? kaip konsultacijas e-patu.

3. Jeigu departamento darbuotojai b?t? atviri diskusijai, kad b?t? rastas visavertis gyv?n? teisi? nepaeidiantis kompromisas.

4. Jeigu net ir esant netobulai teisinei sistemai mes gal?tume teigti, kad ?statymas taikomas visiems vienodai.

5. Jeigu sistema veikt? kaip sistema, o ne iim?i? k?rimo mechanizmas.

K? 300 lit? reikia Mindaugui?

Tai kur kas daugiau, nes pinigais ne?vertinama 25 metus kurta kolekcija atiduota visa irdis ir k?nas. is ?kis niekada nestokojo pagarbos gyv?nams ir pagarbos ?statymams. Eil? met? konstruktyvaus bendravimo su kontroliuojan?iomis institucijomis. Nor??iau paklausti kada nebuvo atsivelgta ? gamtosaugink? pateiktas rekomendacijas? Ar kada buvo neteikiamos gyv?n? deklaracijos? Net ir bedion?l? nebuvo slepiama, nors data, kada atvyks valdininkai, buvo inoma i anksto. Mindaugas nem?gino kontroliuojan?i? moni? paversti kvailiais ir jiems meluoti, bet tai p. Paltanavi?iaus patarimas:„jei mogus nedidel? augintin? laikyt? namuose ir jo neafiuot?, grei?iausiai nepatekt? ? aplinkosauginink? akirat? ir jie apie tok? nelegal? nesuinot?. Mindaugas bendradarbiavo ir bendradarbiauja nors ir suprato kur veda toks jo elgesys. Ar ioje situacijoje Mindaugas Ivanauskas valdinink? n?ra ver?iamas kvailiu? Kai departamento darbuotojai savo trumpu komentaru tiesiog pasity?ioja i ?statym?, kurie taikomi Mindaugui ir atvirai pasity?ioja i elementarios logikos. Ar Aplinkos ministerijos darbuotoj? arogantikas elektronini? laik? su pagalbos iaikint ?statymus praymais ignoravimas n?ra dar vienas b?das pasakyt, kad Mindaugas yra kvailys, nes naudojasi oficialiais AM komunikacijos kanalais? Ar kontroliuoja?i? institucij? matymas mus?s, bet nematymas dramblio n?ra dar vienas b?das pasakyt, kad Mindaugas yra kvailys?

Ne, ponai ir ponios. Nubausdami Mindaug? ir galvodami, kad tai bus puikus ?rodymas, kad sistema dirba, o is bernelis, tik palinks?s galva, paniurzg?s kokia bloga valdia ir nueis lesinti savo pauk?i?, tai j?s labai klystate. Jis nurims tik tada, kada bus ?statymas taikomas visiems. Nurims tada kada visi valdininkai, kurie prisid?jo prie io teisingumo teatro bus teisingai ?vertinti. Mes negalime sau leisti, kad mon?s, uimantys auktas pareigas, atvirai ty?iot?si i teisin?s sistemos, kad leist? sau b?ti diletantu ir u tai jam b?t? mokama alga. Jeigu mes sau tai leisime, tai ko mes verti kaip pilie?iai?

 

Laikai ? kuriuos Aplinkos ministerijos darbuotojai neatsak?

 

Laikas, skirtas AM gamtos apsaugos departamento vadovui Laimu?iui Budriui, isi?stas 2011 11 04.

Laikas, skirtas AM gyvosios gamtos skyriaus specialistams. Pagal AM nuostatas ? laikus siun?iamus adresu: info@am.lt, turi b?ti atsakyta per 20 darbo dien?. ? ? laik? n?ra atsakyta iki dabar (2012 03 04).