35-tas PAVASARIS.

Pavasaris ir naujas priminimas, kad prasideda dar vienas sezonas sodyboje.

Kaip ir kiekvien? pavasar?, tai grai nauja pradia apie kuri? norim paskelbti ne tik mes, bet gal net labiau m?s? augintiniai, kurie jau savo vasarojimo aptvaruose tvarkosi plunksnas, m?gaujas gamtos vieumu ir laukia atvykstan?i? lankytoj?.

ie metai ypatingi, sodybai jau 35 metai.

Viskas prasid?jo nuo medioklinio fazano, apiurusi? aptvar? ir meil?s gyv?nams bei nemaai jaunatvikos ambicijos. Laikais, kai auksinis fazanas buvo tokia retenyb?, kad b?dvard? auksinis buvo galima naudoti ne tik d?l pauk?io spalvin?s gamos, bet ir pa?io pauk?io kainai apibudint.

Bet ten kur tr?ko pinig?, vietos ir patirties, atsirado kolegos, netrukus tap? draugais, kurie nuoirdiai pad?jo k? tik apsiplunksnavusiam paaugliui. Ar tai b?t? padovanotas pauktis, patarimas ar geras odis.

Visas is emocinis unugaris leido kurt, kukliai augti ir tebeaugti. Tai velgiant ? i? grai? dat?, norisi pad?koti jau i?jusiems Izidoriui Galdikui – i Lenkim? kaimo Skuodo rajone, kuris taip puikiai telpa ? kaimo viesuolio s?vok?. Dirb?s veterinarijos gydytoju, net netur?damas diplomo, pasiym?jo nat?ralia inteligencija ir buvo pirmasis mogus i „pauktinink?“ rato, kuris ir leido sodybai iaugti i vieno medioklinio fazano r?b?.

Netrukus draug? rate atsirado ir visoje Lietuvoje inomas Vaclovas Intas, savo veikla pavert?s Mos?dio miestel? vienu graiausi? Lietuvoje, o ir vis? Lietuv? imok?s ? akmen? velgt kiek kitaip.

Lietuvos „balandinink?“ patriarchas Aleksas Dzindzal?tas – turb?t odis patriarchas kalba u save, bet prid?kime dar nuostabus, nuoirdus mogus – gal tada ir perteiksim ma?j? dal? jo ir kas jis buvo.

Ir i vis? ?kv?pusi?, palaikiusi? pradioje, vienintelis, dar esantis tarp m?s?, Antanas Gusakovas i Zaras? rajono.

Norisi parayti A?i? visiems. Gaila, kad daugumos jau neb?ra, bet id?ja, kuri? jie palaik? ir palaiko vis dar gyva, ir gyva jau 35 metus. A?i? Jums.